Technická kontrola

Prehliadka a posúdenie technického stavu, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vozidla.

Zameriava sa predovšetkým na bezpečnosť používania vozidla v čase jeho životnosti. Cieľom kontroly je odhaliť vozidlá, ktorých technický stav nie je dostatočne dobrý na to, aby mohli byť používané a prevádzkované na pozemných komunikáciách a aby nedošlo k ohrozeniu života a ani majetku účastníkov cestnej premávky.

Technickú kontrolu možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly v rámci SR.

 

Ako často podstúpiť kontrolu?

Intervaly technických kontrol určujú vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR a závisia od kategórie kontrolovaného vozidla - lehoty pravidelných technických kontrol.

 

Technická kontrola sa člení na kontrolné položky rozdelené do nasledovných základných častí:

 • identifikácia vozidla,
 • brzdové zariadenie,
 • riadenie,
 • výhľad,
 • svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,
 • nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav,
 • podvozok a jeho príslušenstvo,
 • ostatné vybavenie (bezpečnostné pásy, airbag, zámky, SRS systémy a pod.)
 • zaťaženie životného prostredia (hluk, úniky kvapalín a pod.)
 • doplňujúce skúšky pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy) – dvere, sedadlá, vnútorné osvetlenie, uličky medzi sedadlami, plochy na státie, schody a stupienky, atď.
 

Príklad predkladaných dokumentov v závislosti od dôvodu a druhu kontroly požadovanej zákazníkom (§ 46 vyhlášky č. 137/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly) :

  • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
  • písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ak ide o vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti
  • atď.
 

Výsledok technickej kontroly je zaznamenaný do Odborného posudku o technickej kontrole vozidla, do informačného systému TK a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách.

about