STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu :

 • vozidlo je pristavené umyté , čisté a s povinnou výbavou

 • vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom:

  •  zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení

  •  vykonávacie predpisy zákona – Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 a 138/2018 Z.z. v platnom znení

 • Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované.

 

STK nevykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu AK:

 • nemožno naštartovať motor

 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie

 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií

 • alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

 • vodič nepredloží doklad o dezinfekcii vozidla, ak je vyžadované (špeciálne vozidlá – pohrebné služby, kafilérie, prevoz infekčných materiálov).

 • Nepredloží protokol o montáži plynového zariadenia LPG, CNG, ak bola prestavba vozidla vykonaná na území Slovenska

 

Pred začatím technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady:

 • technický preukaz vozidla ale osvedčenie o evidencii -časť. II.(veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu , resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla

 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike

 

Povinná výbava podľa kategórií vozidiel

 

 • Lekárnička, autolekárnička – najdôležitejšia súčasť povinnej výbavy každého osobného vozidla a vozidiel kategórie M1, N, L, T, C a Ps,

  • Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu

  • Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

 

 • Výstražný trojuholník – homologizovaný podľa EHK 27

  •  osobné vozidlá, vozidlá kategórie M, N, T, C a Ps, - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.

 

 • Reflexná vesta

 • Povinná výbava osobného auta, motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps,

 • Povinná výbava pre pomalé vozidlo

 • Vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musí byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.

 

 • Povinná výbava pre LPG

 •  kategória M1,N1 poháňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidlá označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou "LPG"

 • kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo, povinne vybavené identifikačným znakom "LPG".

 

 • Povinná výbava pre CNG

 • kategória M1,N1 na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla označené zelenou kosoštvorcovou nálepkou „CNG“

 • Vozidlá kategórie M2 a M3 aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom "CNG"

 

 • Hasiaci prístroj - povinná výbava motorového vozidla kategórie

 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg

 •  M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,

 •  N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,

 • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.